Geneze osmi trigramů

baguashengchengtu
Bagua shengcheng tu
  trgwuji  
  wuji  
  wu ji  
  trgtaiji  
  taiji  
  tai-ji  
trgyang trgyin
yang yin
yang yin
trgtaiyang trgshaoyin trgshaoyang trgtaiyin
taiyang shaoyin shaoyang taiyin
tai yang shao yin shao yang tai yin
trgqian trgdui trgli trgzhen trgxun trgkan trggen trgkun
qian dui li zhen xun kan gen kun
qian dui li zhen xun kan gen kun