Meridián žaludku - weijing - (Stomach - ST)

Meridián žaludku
Seznam akupunkturních bodů meridiánu žaludku
Zkr. Znaky Pinyin Český překlad Anglický název
ST1 乘泣 chengqi Shromažďovač slz Tear container
ST2 四白 sibai Čtyři bíle Four whites
ST3 巨髎 juliao Velký otvůrek Great bone hole
ST4 地仓 dicang Zemská sýpka Earth granary
ST5 大迎 daying Velké přivítání Great reception
ST6 颊车 jiache Čelistní kost Jawbone
ST7 下关 xiaguan Pod kloubem Below the joint
ST8 头维 touwei Spojení na hlavě Head corner
ST9 人迎 renying Přivítání člověka Man’sprognosis
ST10 水突 shuitu Vodní vypuklina Water prominence
ST11 气舍 qishe Sídlo energie Qi adobe
ST12 缺盆 quepen Prázdná nádoba Empty basin
ST13 气户 qihu Dveře čchi Qi door
ST14   kufang Pokladnice Storeroom
ST15 屋疑 wuyi Baldachýn komnaty Roof
ST16 膺窗 yingchuang Okno hrudníku Breast window
ST17 乳中 ruzhong Střed prsu Breast center
ST18 乳根 rugen Základna prsu Breast root
ST19 不容 burong Neobsahující Not contained
ST20 承满 chengman Podporující plnost Assuming fullness
ST21   liangmen Břevno brány Bean gate
ST22   guanmen Brána přechodu Pass gate
ST23 太乙 taiyi Velká jednota Supreme unity
ST24 滑肉们 huaroumen Brána hladké svaloviny Slippery flesch gate
ST25 天枢 tianshu Nebeský čep Celestial pivot
ST26 外凌 wailing Vnější kopec Outer mound
ST27 大巨 daju Velký Great gigantic
ST28 水道 shuidao Vodní cesta waterway
ST29 归来 guilai Návrat Return
ST30 气冲 qichong Vytrysknutí čchi Surging qi
ST31   biguan Průchod kyčlí Thigh joint
ST32 伏兔 futu Přikrčený zajíc Crouching rabbit
ST33 阴市 yinshi Jinové tržiště Yin market
ST34 梁丘 liangqiu Hřeben mohyly Beam hill
ST35 镀鼻 dubi Nos telete Calf’s nose
ST36 足三里 zusanli Tři míle na noze Leg three miles
ST37 上巨虚 shangjuxu Horní velká prázdnota Upper great hollow
ST38 条口 tiaokou Úzký otvor Ribbon opening
ST39 下巨虚 xiajuxu Dolní velká prázdnota Lower great hollow
ST40 丰隆 fenglong Mohutná vypuklina Bountiful bulge
ST41 解溪 jiexi Rozdělení toku Ravine divide
ST42 冲阳 chongyang Šplíchající jang Surging yang
ST43 陷谷 xiangu Propadlé údolí Sunken valley
ST44 内庭 neiting Vnitřní nádvoří Inner court
ST45 历兑 lidui Přísná výměna Severe mouth